สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

การประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2565

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 9/2565

วันที่  18  เมษายน  2565  เวลา  09.00  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 

1. เห็นชอบให้ทบทวนมติ ก.ต. ในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการวาระ 1 เมษายน 2565 จำนวน 1 ราย
2. พิจารณารายงานผลการสอบสวนวินัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 1 ราย
3. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสำหรับการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2565

 

นัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ 10/2565 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ศาลฎีกา

 

ตังแต่วันที่
18 เมษายน 2565 09:00 น.
ถึงวันที่
18 เมษายน 2565 14:00 น.
ข้อมูลการติดต่อ
-
-
หน่วยงาน
-
ประเภท
-
ลิงค์กิจกรรม
-

แผนที่