สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

การประชุม ก.ต. ครั้งที่ 8/2565

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 8/2565

วันที่  4  เมษายน  2565  เวลา  09.00  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 

1. รับทราบรายงานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการ

2. เห็นชอบให้ชะลอรายชื่อข้าราชการตุลาการที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งในวาระ  1  ตุลาคม  2564  จำนวน  1  ราย

3. เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดำเนินการวิจัย  จำนวน  3  ราย 

4. เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก จำนวน  4  ราย 

5. ไม่เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย  เนื่องจากอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการ 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาเทียบวิชาและปริญญาทางกฎหมายในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

7. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

8. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว  ศาลแรงงาน  และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

9. กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดเชียงใหม่  (เพิ่มเติม)  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดนครปฐม  และจังหวัดขอนแก่น 

 

 

นัดประชุม  ก.ต.  ครั้งต่อไป  ครั้งที่  9/2565  วันจันทร์ที่  18  เมษายน  2565  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น  3  ศาลฎีกา

 

ตังแต่วันที่
4 เมษายน 2565 09:00 น.
ถึงวันที่
4 เมษายน 2565 14:00 น.
ข้อมูลการติดต่อ
-
-
หน่วยงาน
-
ประเภท
-
ลิงค์กิจกรรม
-

แผนที่