สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 13/2564  

วันที่  14  มิถุนายน  2564  เวลา 13.00 น.

ณ  ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม  ชั้น  3  ศาลฎีกา

 

1.  เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ  และกำหนดกรอบแต่งตั้งข้าราชการตุลาการเพิ่มเติม  ในวาระ  1  ตุลาคม  2564

นัดประชุม  ก.ต.  ครั้งต่อไป  ครั้งที่  14/2564  วันที่  21  มิถุนายน  2564  เวลา  9.00  น.  ณ  ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม  ชั้น  3  ศาลฎีกา

ผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<