สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

image เอกสารแนบ