สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายและสขุภาพจิต ของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. ....

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่

https://forms.gle/vAr1haah84YqsdJM9

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563


image เอกสารแนบ