Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
News
แบบสอบถามความประสงค์ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภูมิภาครอบแรก (วาระ 1 เมษายน 2568) ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่ 2566) วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 และ 9 มีนาคม 2567 การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 เมษายน 2567 (บัญชี 5 เพิ่มเติม) ประกาศให้ผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ. 2566 รับเงินค่าธรรมเนียมการสอบคืน ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2567 (สนามเล็ก 67)
การประชุม ก.ต.
image
image
ระบบสอบผู้ช่วยฯ
image
image
ระบบงาน กต.
image
image
image
image

ปฏิทินการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม

image
image
image
image
image
image