Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2562 (สนามใหญ่)image

 หมายเหตุ : สืบเนื่องจากขณะนี้สถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Coronavirus Diseases 2019 : (COVID-19)) ไดแพรระบาดอยางรวดเร็ว

เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของโรค จึงขอใหผูที่ผานการสอบขอเขียนทุกคนสวมใสหนากากอนามัย มารวมกิจกรรม ตามลําดับที่ 1-3 ดวย 


image เอกสารแนบ