สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
News
ขอส่งแบบกรอกประวัติผู้พิพากษาสมทบ มาเพื่อโปรดดำเนินการให้ผู้พิพากษาสมทบกรอกประวัติพร้อมส่งเอกสารหลักฐาน กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (สนามเล็ก) สำนัก ก.ต. ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเพื่อดำเนินการส่งมอบให้แก่ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการตุลาการผู้รับบำเหน็จบำนาญ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2563 ให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว และให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว อีกตำแหน่งหนึ่ง (ผู้พิพากษาประจำศาล ผู้ช่วย ฯ รุ่นที่ 70)

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

image
image
image
image
image
image