สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
News
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2562 ผลการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (สนามจิ๋ว) เพิ่มเติม สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเพื่อดำเนินการส่งมอบให้แก่ข้าราชการตุลาการ ดะโต๊ะยุติธรรม ประจำเดือน ก.ย. 62 (ครั้งที่ 2) ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2562 ผลการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (สนามจิ๋ว)

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

image
image
image
image
image
image