สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
News
สำนัก ก.ต. ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเพื่อดำเนินการส่งมอบให้แก่ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการตุลาการผู้รับบำเหน็จบำนาญ การแต่งตั้งข้าราชการตุลาการและให้ข้าราชการตุลาการรับเงินเดือนตามตำแหน่ง (ผู้พิพากษาอาวุโส) (สำเนา) คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว (ผู้ช่วยฯ รุ่นที่ 70) บัญชีรายชื่อและหมายเลขบุคคลผู้มีสิทธิิรับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 สำนัก ก.ต. ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเพื่อดำเนินการส่งมอบให้แก่ข้าราชการตุลาการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

image
image
image
image
image
image