Accessibility Tools

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission
News
ประชาสัมพันธ์การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามเล็ก 2567 การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2567 (ข่าว) กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2567 เฉพาะผู้สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (สนามจิ๋ว 2567) การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (สนามใหญ่)
การประชุม ก.ต.
image
image
ระบบสอบผู้ช่วยฯ
image
image
ระบบงาน กต.
image
image
image
image

ปฏิทินการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม

image
image
image
image
image
image