สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 7/2564  

วันที่  5  เมษายน  2564  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม  ชั้น  3  ศาลฎีกา

1. เห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการในวาระพิเศษดังนี้

    เลื่อนชั้น  3  เป็นชั้น  4

  1.   นายวิกรม  ศรีวิฑูรย์                    หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 1                  -  พ.อุทธรณ์ประจำกองผช.อุทธรณ์ภาค  1
  2.   นายทวีศักดิ์  ทัศนชัยสิทธิ์             หน.ศาลประจำสำนักงาน อธภ. 2                  -  พ.อุทธรณ์ภาค  4

ทั้งนี้  ลำดับที่  1  นายวิกรม  ศรีวิฑูรย์  ตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  2564  และลำดับที่  2  นายทวีศักดิ์  ทัศนชัยสิทธิ์  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2564  เป็นต้นไป

2. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน  ดังนี้
-  ศาลแรงงานภาค  1  มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด  จำนวน  123  คน  ฝ่ายนายจ้าง  52  คน  ฝ่ายลูกจ้าง  71  คน
-  ศาลแรงงานภาค  7  มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด  จำนวน  68  คน  ฝ่ายนายจ้าง  49  คน  ฝ่ายลูกจ้าง  19  คน

 

นัดประชุม  ก.ต.  ครั้งต่อไป  ครั้งที่  9/2564  วันที่  19  เมษายน  2564  เวลา  9.00  นาฬิกา   ณ  ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม  ชั้น  3  ศาลฎีกา

ผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<