สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 25/2564  

วันที่  6  กันยายน  2564  เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น  3  ศาลฎีกา

1. เห็นชอบในการโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ  ในวาระ  1  ตุลาคม  2564  ดังนี้

2. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล  ดังนี้

- ผู้ช่วยผู้พิพากษา  รุ่นที่  73  จำนวน  88  คน  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2564

- ผู้ช่วยผู้พิพากษา  รุ่นที่  74  จำนวน  84  คน  ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม  2564

3. เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการดำเนินการวิจัย จำนวน 1 คน

4. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

5. พิจารณาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการตุลาการ  จำนวน  1  เรื่อง

 

​​ดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา >>คลิกที่นี่<<