สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 2/2564  

วันที่  18  มกราคม  2564  เวลา  9.30 น. 

ณ  ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม  ชั้น  3  ศาลฎีกา

        

  1. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการตุลาการแทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ดังนี้
  • ชั้นศาลฎีกา  ได้แก่  นายนิพันธ์  ช่วยสกุล  ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา
  • ชั้นศาลอุทธรณ์  ได้แก่  นายอุเทน  ศิริสมรรถการ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 
  • ชั้นศาลชั้นต้น  ได้แก่  นายชนาธิป  เหมือนพะวงศ์  รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา     
  1. เห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ในวาระ  1  เมษายน  2564  ดังนี้

ดูผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา >> คลิกที่นี่ <<