สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Commission

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
image

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

Live! รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  ครั้งที่ 2/2565

วันที่  17  มกราคม  2565  เวลา  09.00  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 

  1. เห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ  วาระ  1  เมษายน  2565
  2. เห็นชอบแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล  (ผู้ช่วยผู้พิพากษา  รุ่นที่ 72)  จำนวน  1  ราย  ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  ตั้งแต่วันที่  8  มกราคม  2565  เป็นต้นไป

  3. เห็นชอบให้ข้าราชการตุลาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอก  จำนวน  5  ราย

 

นัดประชุม  ก.ต.  ครั้งต่อไป  ครั้งที่  3/2565  วันที่  24  มกราคม  2565  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น  3  ศาลฎีกา

​​ดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา >>คลิกที่นี่<<